Home » Klauzula Rodo

Klauzula Rodo

INFORMACJA POCHODZĄCA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

(AMEET POLSKA SP. Z O.O.) UDZIELANA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Pana/Pani danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. KTO ADMINISTRUJE PANA/PANI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, jest AMEET Polska Sp. z o.o. („AMEET POLSKA”). Informujemy o następujących danych kontaktowych: ul. Nowe Sady 6, 94-102 Łódź, nr telefonu: 42 676-27-78, adres e-mail: odo@ameetpolska.pl.

2. CZY ADMINISTRATOR POSIADA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nie. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: kontaktowych, marketingowych, handlowych, związanych z badaniem rynku: analizą potrzeb, oczekiwań oraz trendów rynkowych, zapewnienia obsługi pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i/lub w mediach społecznościowych, obsługi reklamacji, prowadzenia analiz statystycznych.

4. CZY PANA/PANI DANE PRZETWARZAMY LEGALNIE?

Tak, Pana/Pani dane zawsze przetwarzamy zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:

— art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,

— art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności, kiedy AMEET POLSKA zobowiązana jest przechowywać Pana/Pani dane osobowe w celu wykazania rozliczalności,

— art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, że prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez AMEET POLSKA lub osobę trzecią może być przetwarzanie danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim, chyba że nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pana/Pani interesy lub podstawowe prawa i wolności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pana/Pani dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania.

5. CZY PANA/PANI DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

AMEET POLSKA może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe usługodawcom, świadczącym na rzecz AMEET POLSKA usługi teleinformatyczne oraz innym podmiotom, które wspierają działalność firmy i którym przekazywanie danych jest niezbędne do wykonania określonych czynności. AMEET POLSKA zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty opierać się będzie o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło Pana/Pani prawa.

6. JAK DŁUGO AMEET POLSKA PRZETWARZA PANA/PANI DANE?

AMEET POLSKA będzie przetwarzała Pana/Pani dane osobowe przez okres zależny od celu, w jakim dane te zostały zebrane i są przetwarzane, a także przepisów prawa.

  1. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przetwarzane będą przez czas niezbędny do jej wykonania oraz ochrony roszczeń AMEET POLSKA, a więc do czasu przedawnienia tych roszczeń. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od ich zebrania.
  2. Jeśli dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawny ciążący na AMEET POLSKA, będą one przetwarzane tak długo, jak długo przepisy prawne będą umożliwiać kontrolę udokumentowania spełnienia odpowiednich wymogów prawnych.
  3. Jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes AMEET POLSKA, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  4. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody AMEET POLSKA przetwarzać będzie przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do momentu odwołania zgody.

7. CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ OD AMEET POLSKA W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PANA/PANI?

W przypadku przetwarzania przez AMEET POLSKA Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo żądać dostępu, sprostowania, usunięcia lub przeniesienia tych danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda to ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pan/Pani również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Pana/Pani danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pana/Pani praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO.

Jeżeli Pana/Pani dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, AMEET POLSKA nie będzie mogła przetwarzać Pana/Pani danych osobowych do tego celu.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do AMEET POLSKA lub przesłać wniosek na adres AMEET POLSKA listownie lub mailem. Dane kontaktowe podane są na początku dokumentu.

8. CZY MOŻNA SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ?

Może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce od 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl.

9. CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, chyba że stanowią wymóg ustawowy, o czym AMEET POLSKA poinformuje Pana/Panią na Pana/Pani wniosek. AMEET POLSKA informuje, że poszczególne cele wskazane w punkcie 3 mogą być zrealizowane jedynie po podaniu odpowiednich danych. Podanie danych osobowych może być również warunkiem zawarcia umowy.

10. CZY PRZEKAZUJEMY PANA/PANI DANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Niektóre dane przetwarzane przez AMEET POLSKA mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Za każdym razem AMEET POLSKA oceni i stwierdzi, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności czy Komisja Europejska traktuje dane państwo trzecie jako zapewniające odpowiedni stopień ochrony. W celu uzyskania kopii danych lub dowiedzenia się o miejscu udostępnienia danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@ameetpolska.pl.

14. CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

Pani/Pana dane mogą posłużyć do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Nie przegap niczego